VULNERABILITAT

Hi ha persones que considerem que estan en un estat de vulnerabilitat perquè han arribat a una situació molt fràgil per al seu desenvolupament personal, per la suma de diferents motius.

Som vulnerables quan ens trobem en una situació en què podem patir algun tipus de dany.

Les persones que viuen al carrer són vulnerables de patir malalties, violència, desnutrició. Sovint, ens convertim en vulnerables quan no es compleixen drets fonamentals, com ara la justícia social, el dret a l’habitatge, la discriminació per raó de sexe, etc.

Vulnerabilitat

Activitat Vulnerabilitat Baixa

  1. Títol de la unitat didàctica: Vulnerabilitat
  2. Persones destinatàries: alumnes de cicle superior de primària i 1r cicle de l’ESO
  3. Agrupaments: activitats individuals i en grups de 4 persones
  4. Temporització: de 4 a 7 hores
  5. Recursos: aula ordinària, ordinador, projector, pissarra, cartolines, retoladors de colors i pega
  6. Objectius:

6.1. Assolir les competències bàsiques de:

-Cicle superior de primària de l’àmbit d’educació en valors i contribuir a l’assoliment dels continguts clau dels àmbits lingüístics, de medi i dels eixos transversals (digital, aprendre a aprendre, autonomia, iniciativa i emprenedoria)

-1r cicle de l’ESO, en l’àmbit personal i social

6.2. Sensibilitzar sobre la fragilitat i la vulnerabilitat de les persones.

6.3. Reconèixer i valorar l’habitatge com a un dret fonamental.

7) Competències:

-De l’àmbit de l’educació en valors a cicle superior de primària: C1, C4, C5, C6, C7 i C8

-De l’àmbit personal i social a 1r cicle de l’ESO: C1, C2, C3 i C4

-De l’àmbit de cultura i valors a 1r cicle de l’ESO: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C9 i C10

8) Activitats:

Activitats de sensibilització i motivacióReflexió sobre la il·lustració i projecció dels documentals (activitats 1, 4a, i 8)
Activitats de conceptes i continguts clauConsolidació dels conceptes i dels continguts clau (activitats 2, 3, 4, 5, 6 i 7)
De conclusions i propostes de canvi(Activitat 8)

Activitats per a l’alumnat:

1-Observeu la il·lustració i expliqueu en veu alta què creieu que vol transmetre la il·lustradora i relacioneu-la amb la paraula vulnerabilitat. Podeu consultar el diccionari en línia.

2-Troba el dret a l’habitatge digne en la Declaració Universal dels drets Humans.

3-El dret a l’habitatge es reconeix també a la Constitució espanyola de l’any 1978al Títol I. «De los derechos y deberes fundamentales, Capítulo tercero, Artículo 47». Busca l’article i copia’l.

4-Mireu aquest vídeo i responeu les preguntes:

a) Viure al carrer i dormir al cotxe

b) Creieu que aquesta família es troba en una situació de vulnerabilitat? Justifiqueu la resposta.

c) Quins són els motius pels quals aquesta família ha de dormir al cotxe?

d) Creieu que la seva situació és justa? Per què?

e) Sovint els països que tenen el dret a l’habitatge reconegut incompleixen la llei?

 f) Saps si reben cap sanció?

5- Busca què signifiquen els conceptes següents:

Immobles:

Invertir:

Especular:

Habitatge social:

Habitatge de protecció oficial:

Desnonaments:

Pla local d’habitatge:

IBI:

Bombolla immobiliària:

Gentrificació:

6-Mireu el següent vídeo on s’expliquen alguns dels motius pels quals hi ha persones que no poden tenir un habitatge digne: El dret a l’habitatge. Feu un esquema amb les idees principals.

7-Mireu els anuncis i vídeos següents:

L’habitatge, un dret com una casa

Els desnonaments

8-Mireu la notícia següent, extreta de l’InfoK:

La història del Manel

a) Feu un resum de la vida del Manel.

b) Què va fer possible que el Manel sortís del carrer?

c) Què creieu que hauríem de fer perquè cap persona es trobés en la situació del Manel?

9-Si voleu ampliar informació sobre aquest tema, us recomanem que veieu el documental següent: Desahucios y salud