UNIVERSAL

És un adjectiu que prové del llatí universalis i que abraça tot allò que existeix. Els drets humans són universals perquè afecten totes les persones del planeta. Tots els països estan obligats a complir-los. En països com el nostre, es considera que l’accés a la salut i a l’ensenyament són universals, però això no és així en molts indrets del planeta. http://www.uoc.edu/opencms_colaboradors/opencms/ES/treballa/index.html

 1. Títol de la unitat didàctica: Universal
 2. Persones destinatàries: alumnes de cicle superior de primària i 1r cicle de l’ESO
 3. Agrupaments: activitats individuals i en grups de 4 persones
 4. Temporització: 5h
 5. Recursos: aula ordinària, ordinador, projector, pissarra, cartolines, retoladors de colors i pega
 6. Objectius:

6.1. Assolir les competències bàsiques de:

-Cicle superior de primària de l’àmbit d’educació en valors i contribuir a l’assoliment dels continguts clau dels àmbits lingüístics, de medi i dels eixos transversals (digital, aprendre a aprendre, autonomia, iniciativa i emprenedoria).

-1r cicle de l’ESO,  en l’àmbit personal i social.

6.2. Aprendre a reconèixer les pròpies emocions i les dels altres.

6.3.Reconèixer i valorar  quins són els elements universals reconeguts en la Carta dels Drets humans.

-De l’àmbit de l’educació en valors a cicle superior de primària: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 i C8

-De l’àmbit personal i social 1r cicle de l’ESO: C1, C2, C3 i C4

-De l’àmbit de cultura i valors a 1r cicle de l’ESO: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8 i C10

Activitats de sensibilització i motivacióReflexió sobre la il·lustració i projecció del documental(activitats 1 i 2)
Activitats de conceptes i de continguts clauConsolidació dels conceptes i dels continguts clau (activitats 1, 2, 3, 4i 5)
De conclusions i propostes de canvi(Activitats6 i 7)

Activitats per a l’alumnat:

1-Feu una descripció de la il·lustració

2-Mireu el següent documental: Els drets Universals. Quins drets afecten totes les persones?

3- Tal com diu la definició, els drets humans afecten totes les persones del planeta. Quins els elements garanteixen una vida digna?

4-No totes les persones tenen garantides l’accés a l’habitatge, a l’alimentació, a la feina i a la salut. En grups de 4 busqueu informació sobre diferents països. Cada grup treballarà un país diferent. Us proposem treballar els següents països: Suècia, el Japó, el Nepal, EUA, Uganda, França i Espanya. Feu un mural on hi hagi la informació següent:

5-En aquesta pàgina web Comparador de preus al món  pots comprovar que alguns productes d’alimentació bàsica —i que tothom hauria de tenir garantits— no són assequibles per a moltes persones.

Busqueu el salari mitjà per habitant en els països següents:

 • Suècia
 • Japó
 • Nepal
 • EUA
 • Uganda
 • França
 • Espanya

Ara busqueu el preu de:

 • Pa
 • Llet
 • Vedella
 • Aigua
 • Arròs

6- En el nostre país, l’escolarització està garantida per a tothom. Ara bé, sovint hauràs sentit a parlar de la dificultat que tenen les persones per trobar feina, o que algunes persones no tenen lloc on viure. Busca alguna informació recent sobre algun desnonament. Quina solució trobaries per a les persones que no tenen llar?

7-Elaboreu conjuntament una proposta per tal que aquelles persones que no tenen garantides les necessitats bàsiques (educació, treball, habitatge i sanitat) hi tinguin accés.