TREBALL (Digne)

Treball és la capacitat que tenim les persones per desenvolupar les nostres habilitats amb la finalitat d’obtenir un benefici que ens ajudi a viure millor. Ara bé, perquè el treball sigui just, cal que compti amb unes prestacions socials i que sigui respectuós amb les persones, amb els seus drets, amb la seva salut i seguretat, i amb el medi ambient.

En la Declaració Universal de Drets Humans, l’article 23 diu que tothom té dret a l’elecció d’una feina sota condicions satisfactòries i a la protecció contra l’atur.

Treball digne
 1. Títol de la unitat didàctica: Treball (digne)
 2. Persones destinatàries: alumnes de cicle superior de primària i 1r cicle de l’ESO
 3. Agrupaments: activitats individuals i en grups de 4 persones
 4. Temporització: De 5 a 10h
 5. Recursos: aula ordinària, ordinador, projector, pissarra, cartolines, retoladores de colors i pega
 6. Objectius:

6.1. Assolir les competències bàsiques de:

-Cicle superior de primària de l’àmbit d’educació en valors i contribuir a l’assoliment dels continguts clau dels àmbits lingüístics, de medi i dels eixos transversals (digital, aprendre a aprendre, autonomia, iniciativa i emprenedoria)

-1r cicle de l’ESO,  en l’àmbit personal i social

6.2. Aprendre a reconèixer les pròpies emocions i les dels altres.

6.3. Reconèixer i valorar el treball digne com a un dels elements que configuren el benestar social i el personal i com a element de justícia social.

 1. Competències:

-De l’àmbit de l’educació en valors a cicle superior de primària: C1, C2, C4, C5, C6 i C8

-De l’àmbit personal i social a 1r cicle de l’ESO: C1, C2, C3 i C4

-De l’àmbit de cultura i valors a 1r cicle de l’ESO: C1, C2, C3, C4, C5, C6 i C10

 • Activitats:
Activitats de sensibilització i motivacióReflexió sobre la il·lustració i projecció del documental (activitats 1, 2, i 3)
Activitats de conceptes i continguts clauConsolidació dels conceptes i dels continguts clau (activitats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8)
De conclusions i propostes de canvi(Activitats 5 i 9)

Activitats per a l’alumnat:

1-Observeu la imatge i relacioneu-la amb la definició en veu alta.

2-Busca la definició de

Treball:

Dignitat:

3- Projecteu els documentals següents.

Els camps d’extermini

L’esclavitud

El treball infantil

3.1. Feu un resum oral de cada documental.

3.2. Quines similituds trobeu entre els tres documentals?

3.3. Els alemanys a les portes dels camps d’extermini hi posaven el cartell «Arbeitmachtfrei», ‘el treball et farà lliure’. Reflexioneu sobre aquesta afirmació. Creieu que tot tipus de treball et fa més lliure? I més feliç?

3.4. Llegeix el següent document extret de la Viquipèdia i respon les preguntes:

Arbeitmachtfrei és el títol d’una novel·la de l’autor nacionalista alemany Lorenz Diefenbach publicada a Viena el 1873. En aquesta mateixa ciutat, el 1922 serien impresos segells amb el lema per part de l’Associació d’escoles alemanyes  antisemites. Cinc anys més tard Arbeitmachtfrei va ser adoptat com a eslògan per part del Govern de la República de Weimar enaltint els efectes de la seva política d’impuls de grans obres públiques per combatre la desocupació. Aquest eslògan va ser mantingut pel govern del NSDAP (Partit Nazi) quan va arribar al poder el 1933. El lema es va emprar en  els camps de concentració durant el Govern nacional socialista alemany com a irònica i cínica benvinguda als presos, a través d’una inscripció en les portes d’accés als esmentats camps. En realitat, els treballs forçats van ser una de les eines del règim nazi per a l’extermini de milers d’éssers humans en els també anomenats “camps de la mort”. L’historiador Harold Marcuse atribueix la seva utilització com a eslògan dels camps de concentració al primer comandant de les SS en el camp de Dachau, Theodor Eicke. En alguns camps de concentració, entre d’altres Dachau, Sachsenhausen i Neuengamme, es van afegir a la inscripció les següents paraules de Heinrich Himmler: “Hi ha un camí a la llibertat. Els seus pilars són obediència, laboriositat, fidelitat, ordre, neteja, sobrietat, veracitat, sacrifici i amor a la pàtria!” El 18 de desembre de 2009, la placa d’Auschwitz que porta la famosa frase va ser robada.[1]La policia va trobar el senyal al nord de Polònia dos dies després en tres trossos. Cinc homes van ser detinguts i van interrogats pel robatori. El senyal va ser erigit pels nazis després que les casernes d’Auschwitz van ser convertides en un camp de treball per allotjar els combatents polonesos de la resistència el 1940.  
 1. Quin era el sentit inicial de la frase?
 2. Quina era la finalitat del treball als camps de concentració?

4- Com creieu que ha de ser el treball per tal que contribueixi a la dignitat de les persones.

5- A la paraula drets humans s’expliquen quins són els drets dels infants. En parelles, redacteu un manifest en què s’expliqui com el treball infantil vulnera la Declaració Universal dels drets dels infants.

6- Les actual condicions de treball són fruit de molts anys d’esforços i de lluita de tots els treballadors i treballadores. La lluita pels drets laborals actuals neix a Anglaterra amb la Revolució Industrial.Concretament a la ciutat de Manchester.

 1. Cerca informació sobre les condicions laborals de les fabriques de cotó a Manchester.
 2. Cerca informació sobre la creació de les primeres Unions (sindicats).
 3. Quines foren les primers fites que aconseguiren els treballadors quan es van començar a unir?
 4. Quina era la situació de les dones a les fàbriques? I la dels infants?

7- Actualment ja hem vist que tot el que s’ha avançat en matèria de drets del treball està en retrocés. La reforma laboral d’Espanya suposa una pèrdua de drets dels treballadors/ores. Busca informació sobre aquesta reforma i en grups de 4 persones elaboreu-ne propostes de canvi (esmenes).

8- Al nostre país els encarregats de vetllar pels drets de totes les treballadores i treballadors són els sindicats. Elaboreu un mural amb información sobre els principals sindicats del país. La información que ha de contenir és:

 1. Nom de les sigles
 2. Origen I fundació
 3. Tipus de sindicat
 4. Com s’organitza
 5. Com es finança

Principals campanyes I accions.

9- Hi ha entitats que lluiten perquè el treball digne sigui una realitat. Llegeix el document següent: Treball digne per a tots i totes

10- Consulteu aquesta web de Sindicalistes Solidaris i trieu un dels projectes que hi apareixen i expliqueu-lo a la resta de la classe, en parelles.

11- En el nostre país els sindicats són els encarregats de vetllar pels interessos dels treballadors. Busca información sobre els principals sindicats: UGT i CCOO.

12- Les negociacions entre els sindicats i els empresaris es regeixen per convenis. Llegeix la informació següent i respon les preguntes.

Convenis col·lectius Un conveni col·lectiu és un contracte sorgit de la negociació entre els representants dels empresaris (associació empresarial o la dirección de l’empresa) i els representants dels treballadors (els sindicats, el comité d’empresa o els delegats de personal) amb eficacia general. Es tracta d’un acord escrit per fixar les condicions laborals a què s’han d’ajustar els contractes individuals de treball. La Constitució reconeix força vinculant als convenis col·lectius quan han estat subscrits amb els requisits establerts a l’Estatut dels treballadors; en aquests casos, el conveni obliga a tot el personal de les empreses que estan dins el seu àmbit funcional d’aplicació, independentment que estiguin afiliats a l’associació sindical o empresarial que l’ha signat. Quan no s’han seguit aquests requisits (convenis extraestatutaris), els convenis només obliguen a les empreses afiliades a les organitzacions signants respecte dels seus treballadors afiliats als sindicats signants. Els convenis col·lectius poden afectar un sector, grup d’empreses, empreses vinculades, una empresa, un centre de treball o una categoría determinada de treballadors/ores(convenisfranja). El contingut del conveni pot abastar totes les qüestions relatives a les condicions de treball: jornada, horari, règim de vacances, grups professionals, organització del treball, promoció i ascensos, retribucions, els drets dels representants dels treballadors, els drets amb relació a la seguretat i salut en el treball, les clàusules relatives a la igualtat d’oportunitats, a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, a l’assetjament moral i sexual, i qualsevol altra materia relativa a les condicions en què es desenvolupen les relacions laborals. Els convenis col·lectius hauran d’expressar,com a contingut mínim, elsegüent: a) Determinació de les parts que els subscriuen. b) Àmbit personal, funcional, territorial I temporal. c) Procediments per resoldre les discrepàncies per a la modificació substancial de condicions de treball establertes en conveni i la inaplicació de les condicions detreball a què es refereixen l’article 82.3 de l’Estatut dels treballadors, i adaptant, al seu cas, els procediments que al respecte s’estableixin en els acords interprofessionals estatals o autonòmics. d) Forma i condicions de denuncia del conveni i el termini de preavís per a la denúncia. e) Designació d’una Comissió Paritària de la representació de les parts negociadores, i l’establiment dels procediments i terminis d’actuació, inclòs la submissió de les seves discrepàncies a sistemes no judicials de solución de conflictes, establerts mitjançant acords interprofessionals estatals o autonòmics.
 1. Què és un conveni col·lectiu?
 2. A qui obliga?
 3. A qui poden afectar?
 4. Quin és el contingut mínim que ha de contenir un conveni col·lectiu?

7-Sovint hauràs sentit a parlar de la reforma laboral que ens afecta actualment al nostre país. En grups de quatre persones, cerqueu informació en aquest enllaç, La reforma laboral, i exposeu-la en un mural.

8-Creieu que actualment, al nostre país, les condicions laborals són sempre dignes? En grups de tres persones, busqueu 5 arguments a favor i 5 en contra. Després els exposeu en veu alta a la resta de companys/es de la classe.

9- Redacteu un decàleg de condicions laborals, vàlid per a totes les feines, que facin que la persona se senti digna de treballar.