SALUT

La salut és un altre dret fonamental de les persones.

Quan parlem de salut, no ens referim només a l’absència d’una malaltia. L’OMS, l’Organització Mundial de la Salut, l’any 1948 la defineix com un estat no només d’absència de malaltia sinó també com un estat de benestar físic, mental i social.

Salut

Activitat Salut Baixa

  1. Títol de la unitat didàctica: Salut
  2. Persones destinatàries: alumnes de cicle superior de primària i 1r cicle de l’ESO
  3. Agrupaments: activitats individuals i en grups de 4 persones.
  4. Temporització: 5 hores
  5. Recursos: aula ordinària, ordinador, projector, pissarra, cartolines, retoladors de colors i pega
  6. Objectius:

6.1. Assolir les competències bàsiques de:

-Cicle superior de primària de l’àmbit d’educació en valors i contribuir a l’assoliment dels continguts clau dels àmbits lingüístics, de medi i dels eixos transversals (digital, aprendre a aprendre, autonomia, iniciativa i emprenedoria)

-1r cicle de l’ESO,  en l’àmbit personal i social.

6.2. Aprendre a reconèixer les pròpies emocions i les dels altres.

6.3. Reflexionar sobre la importància de la salut.

6.4. Reconèixer i valorar la salut com un dels elements que configuren el benestar social i el personal.

7. Competències:

-De l’àmbit de l’educació en valors a cicle superior de primària: C1, C4, C5, C6, C7 i C8

-De l’àmbit personal i social a 1r cicle de l’ESO: C1, C2, C3 i C4

-De l’àmbit de cultura i valors a 1r cicle de l’ESO: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 i C10

8. Activitats

Activitats de sensibilització i motivacióReflexió sobre la il·lustració, les pintures de la Frida Kahlo i projecció dels documentals(activitats 1, 2, 3, 4, 5 9 i 10)
Activitats de conceptes i continguts clauConsolidació dels conceptes i dels continguts clau (activitats 5, 6, 7, 8, 9 i 10)
De conclusions i propostes de canvi(activitats 7, 8 i 10)

Activitats per a l’alumnat:

1-Observa la imatge i fes-ne una descripció en veu alta. Creus que els nens que la condueixen podran curar al nen que s’ha fet mal? Per què?

a) T’has trobat malament algun dia? Com t’has sentit?

2-Observa aquesta pintura de la Frida Kahlo i fes-ne una descripció.

  • a) Què creus què expressa la pintura de la Frida Kahlo? Per què?
  • b) Busca informació sobre la seva vida i esbrina per què pinta quadres amb cicatrius al cos.

 3-Concentra’t en la teva persona. Quines coses et fan sentir amb energia i quines et fan sentir malament?

a) Fes una llista de tres coses que et facin sentir molt bé i tres que et facin sentir molt malament.

b) Creus que estar sa vol dir no patir cap malaltia? Per què?

4-Fes un dibuix on el protagonista siguis tu i on s’expliqui què és per a tu la felicitat.

a) Després comenteu quins elements són importants per a ser feliços.

b) Quantes persones han inclòs la salut?

5-Ara feu una activitat en grups de 5 persones. A l’alumne/a 1 li immobilitzarem un braç. A l’alumne/a 2 li taparem els ulls, a l’alumne 3 l’asseurem en una cadira i l’immobilitzarem, a l’alumne/a 4 li lligarem un drap a la boca perquè no pugui parlar. Aleshores, intenteu fer l’activitat 2 d’aquesta unitat.

a) Redacteu en unes 5 línies sobre com us heu senti i quines dificultats heu trobat. Què heu necessitat per tal de desenvolupar l’activitat?

b) Creus que la salut és important? Per què?

6-L’article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans, diu:

Article 25

1. Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva família, la salut i el benestar, especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i als serveis socials necessaris; també té dret a la seguretat en cas d’atur, malaltia, incapacitat, viduïtat, vellesa o altra manca de mitjans de subsistència independent de la seva voluntat.

2. La maternitat i la infantesa tenen dret a una cura i a una assistència especials. Tots els infants, nascuts d’un matrimoni o fora d’un matrimoni, gaudeixen d’igual protecció social.

a) Fes un resum amb les teves pròpies paraules.

b) Busca informació sobre l’assistència sanitària a Catalunya.

7-En grups de 4 persones feu un projecte en murals o en un PP on analitzeu els sistemes sanitaris dels països següents: Argentina, EUA, Moçambic, Espanya. És recomanable que cada grup n’analitzi un.

a) Podeu utilitzar la web següent: Sistemes sanitaris, models

b) Després feu una exposició oral  i entre tot l’alumnat de la classe recolliu propostes de millora per a cada un dels països treballats.

8-Catalunya té les competències cedides en matèria de sanitat, és a dir, té certa autonomia per gestionar la salut pública respecte del govern espanyol. Entra a la web del Departament i investiga quina és l’estructura de la Conselleria i quines són les accions que actualment es duen a terme per tal de millorar el sistema públic de salut català.

a) Hi afegiríeu alguna cosa?

b) Feu propostes a la consellera.

9-Atès que hi ha països on l’assistència sanitària és molt minsa, també hi ha organitzacions humanitàries que intenten solucionar aquesta mancança. Mireu els vídeos següents, Metges sense fronteres i Qui són i què fan Metges sense fronteres. Responeu les preguntes:

a) Quan neix l’organització?

b) En quins països treballa?

c) Qui pot formar-ne part?

10-Mireu el següent documental Salut i escalfament global. En veu alta feu propostes per a solucionar aquest problema de salut pública.

11-Si us interessa el tema del patiment expressat en l’art, us recomanem This is art, el capítol d’El dolor.