MIGRACIÓ

La migració és un fet natural que pot ser humà o animal però, en qualsevol cas, comporta un desplaçament, un canvi de residència.

La història de la humanitat és una història de migracions. Les persones, al llarg de tota la història, han evolucionat gràcies a les migracions. Quan migrem busquem noves oportunitats per a una vida millor. Les societats prosperen amb l’aportació de tothom, incloent-hi les persones nouvingudes.

Migració

Activitat Migració Baixa

  1. Títol de la unitat didàctica: Migració
  2. Persones destinatàries: alumnes de cicle superior de primària i 1r cicle de l’ESO
  3. Agrupaments: activitats individuals i en grups de 4 persones
  4. Temporització: 4 hores
  5. Recursos: aula ordinària, ordinador, projector, pissarra, cartolines, retoladors de colors i pega
  6. Objectius:

6.1. Assolir les competències bàsiques de:

-Cicle superior de primària de l’àmbit d’educació en valors i contribuir a l’assoliment dels continguts clau dels àmbits lingüístics, de medi i dels eixos transversals (digital, aprendre a aprendre, autonomia, iniciativa i emprenedoria)

-1r cicle de l’ESO,  en l’àmbit personal i social

6.2. Conscienciar que la migració és un fenomen natural i reconèixer les dificultats de les persones migrades.

-De l’àmbit de l’educació en valors a cicle superior de primària: C1, C2, C4, C5, C6 i C8

-De l’àmbit personal i social a 1r cicle de l’ESO: C1 i C4

-De l’àmbit de cultura i valors a 1r cicle de l’ESO: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8 i C10

Activitats de sensibilització i motivació Reflexió sobre la il·lustració i projecció del documental (activitats 1 i 2)
Activitats de conceptes i continguts clauConsolidació dels conceptes i dels continguts clau (activitats 3 i 4)
De conclusions i propostes de canvi(Activitats 5 i 6)

Activitats per a l’alumnat:

1-Observa la il·lustració i descriu què hi veus.

2-Mireu els documentals:

Les aus migratòries

a) Quantes aus migratòries passen per les Illes Balears cada any?

b) Quines són les aus que anomenen?

c) Quines són les amenaces d’aquestes aus?

Per què migren els animals?

a) Quin és l’animal que recorre més distància?

b) Què fan les tortugues?

Les migracions de l’Homo sapiens

a) Quines foren les causes de les migracions de l’Homo sapiens? Van sobreviure?

3-Si l’ésser humà és una espècie animal, creus que la migració és un fet natural? Feu una llista dels motius pels quals els éssers humans migren.

4-Quines creieu que poden ser les causes de migracions humanes forçoses? Feu un llistat i classifiqueu-les en els grups següents:

Demogràfiques

 Econòmiques

 Polítiques

 Culturals

 Socials

 Personals

5-Imagineu que sou un migrant per algun dels motius anteriors. Feu una redacció explicant el vostre viatge. Haureu de pensar que heu de sortir només amb un objecte que us agradi molt i que la sortida és precipitada. Com creieu que serà l’acollida al país d’arribada?

6-En grups de 4 persones, elaboreu un protocol d’acollida per a cada migrant tenint en compte el motiu de la migració.