INCLUSIÓ

És la capacitat que tenim les persones per formar part d’un conjunt respectant les característiques de cadascuna. La inclusió no és el resultat d’afegir persones. No és un conjunt d’elements diferents que no es relacionen.

La inclusió és jugar totes i tots a un joc on tothom és necessari, els que corren, els que parlen una altra llengua, els que tenen ossos de vidre i van en cadira de rodes sent conscients que tots i totes ens necessitem per formar un gran equip. La inclusió és l’equip on tothom és imprescindible. Si no practiquem la inclusió, tots i totes hi perdem.

INCLUSIÓ
  1. Títol de la unitat didàctica: Inclusió
  2. Persones destinatàries: alumnes de cicle superior de primària i 1r cicle de l’ESO
  3. Agrupaments: activitats individuals i en grups de 4 persones
  4. Temporització: 4hores
  5. Recursos: aula ordinària, ordinador, projector, pissarra, cartolines, llapis o retoladors de colors i pega
  6. Objectius:

6.1. Assolir les competències bàsiques de:

-Cicle superior de primària de l’àmbit d’educació en valors i contribuir a l’assoliment dels continguts clau dels àmbits lingüístics, de medi i dels eixos transversals (digital, aprendre a aprendre, autonomia, iniciativa i emprenedoria)

-1r cicle de l’ESO,  en l’àmbit personal i social.

6.2. Conscienciar de la importància de la inclusió i valorar-la com a mitjà transformador de la societat

6.3.Valorar la diversitat com a element enriquidor de la persona.

-De l’àmbit de l’educació en valors a cicle superior de primària: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 i C8

-De l’àmbit personal i social a 1r cicle de l’ESO: C1, C2, C3 i C4

-De l’àmbit de cultura i valors a 1r cicle de l’ESO: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C9 i C10

Activitats de sensibilització i motivacióReflexió sobre la il·lustració i sobre els curts (activitats 1, 2 i 3)
Activitats de conceptes i de continguts clauConsolidació dels conceptes i dels continguts clau (activitats3, 4 i 5)
De conclusions i propostes de canvi(Activitat 6)

Activitats per a l’alumnat:

  1. Observeu la il·lustració i feu-ne una descripció.

2-Projecteu els curtmetratgesThe present i Cuerdas i feu-ne un resum entre totes i tots. Què tenen en comú tots dos curtmetratges?

3-Les activitats de la paraula apoderament de l’Abecedari, també treballen el concepte d’inclusió. Després de veure la pel·lícula de Campeones, sabríeu explicar la relació que hi ha entre les dues paraules?

4-Tots diferents, tots iguals. Formem grups de treball de quatre alumnes, podem fer un repartiment de tasques simulant que som en un vaixell i que tenim una missió molt important a fer (el cuiner, el capità, el que porta les màquines i el de les transmissions). Tingueu en compte les característiques personals i físiques de cadascú, considerant que un de vosaltres va en cadira de rodes, un altre és molt tímid, un és sord i un altre té molta habilitat en la tecnologia. Agafeu els papers al’atzar. Després comenteu en col·loqui la vostra experiència, així com les dificultats i els avantatges de fer aquesta tasca.

5-No puc pujar l’escala. Seguint amb la dinàmica anterior i tenint en compte que entre vosaltres hi ha una persona que no té mobilitat, fareu un inventari de les dificultats que pot tenir per accedir als diferents espais. Igual que a la tasca anterior us repartiu la feina. Cal donar solucions, per això redacteu un document per reclamar les millores que necessiteu, a la vegada que cal valorar el grau d’inclusió d’aquest context, posant una xifra de 0 a 5.

6-Inclusió/exclusió. En parelles, busquem situacions de la vida diària que siguin inclusives i d’altres exclusives, podeu cercar notícies recents, fer treball de camp, etc.