DRETS HUMANS

Conjunt de drets bàsics i essencials de la persona, independentment de l’edat, el sexe, la raça, la religió i orientació política o sexual que li garanteixen una vida digna. Aquests drets van lligats a la condició humana i no poden ser concedits, limitats, canviats, venuts o violats.

Aquesta llista bàsica de drets va ser consensuada per Nacions Unides (l’organisme mundial format l’any 1948 per diversos Estats del món) després de la Segona Guerra mundial i té rang de llei internacional.

Drets humans
DRETS HUMANS
  1. Títol de la unitat didàctica: Drets humans
  2. Persones destinatàries: alumnes de cicle superior de primària i 1r cicle de l’ESO
  3. Agrupaments: activitats individuals i en grups de 4 persones
  4. Temporització: 5hores
  5. Recursos: aula ordinària, ordinador, projector, pissarra, cartolines, llapis o retoladors de colors i pega
  6. Objectius:

6.1. Assolir les competències bàsiques de:

-Cicle superior de primària de l’àmbit d’educació en valors i contribuir a l’assoliment dels continguts clau dels àmbits lingüístics, de medi i dels eixos transversals (digital, aprendre a aprendre, autonomia, iniciativa i emprenedoria)

-1r cicle de l’ESO,en l’àmbit personal i social.

6.2. Aprendre a reconèixer les pròpies emocions i les dels altres

6.3.Reconèixer i valorar els drets humans

-De l’àmbit de l’educació en valors a cicle superior de primària: C1, C2, C5, C6, C7 i C8

-De l’àmbit personal i social a 1r cicle de l’ESO: C1, C2, C3 i C4

-De l’àmbit de cultura i valors a 1r cicle de l’ESO: C1, C2,C6, C7, C9 i C10

Activitats de sensibilització i motivacióReflexió sobre la il·lustració i projecció del documental (activitats 1 i 2)
Activitats de conceptes i de continguts clauConsolidació dels conceptes i dels continguts clau (activitats3, 4, 5i 6)
De conclusions i propostes de canvi(Activitats7 i 8)

Activitats per a l’alumnat:

  1. Feu una descripció oral de la il·lustració
  2. Com molt bé heu observat, la il·lustració parla dels drets humans. Sabries explicar què són els drets i els deures?
  3. Consulta l’enllaç següent:Declaració Universal dels Drets Humans (versió adaptada per a infants i adolescents).

3.3. A la il·lustració hi ha 8 missatges que es podrien correspondre amb alguns dels articles de la Declaració de drets humans que acabes de consultar. En grups de 3 busqueu a quin article correspon cada missatge de les pancartes de la il·lustració.

4-La Declaració Universal dels Drets Humans neix l’any 1948. Consulta el document següent i respon les preguntes:

La Declaració dels Drets Humans El 10 de desembre de 1948, l’Assemblea General de les Nacions Unides, reunida al Palau de Chaillot de París, aprovà i proclamà la Declaració Universal dels Drets Humans (Resolució 217 (III) A). Es tracta d’un document de trenta articles en què se subratllen els drets humans considerats bàsics i que s’apliquen, sense excepció, a tots els éssers humans. Es tracta del més bàsic d’una sèrie de tractats que es van redactar l’any 1966 i que completen la Carta Internacional de Drets Humans, que després de ser sotmesa a votació el 1976 es convertí en llei internacional. El document es va crear com un seguit d’objectius que els governants mundials havien de seguir. Com a llei internacional, és una eina utilitzada sovint per pressionar els governs dels països que no compleixen algun dels seus articles, ja que es tracta d’un document d’obligat compliment per a tots els estats membres de la comunitat internacional. Per tal de vigilar-ne el compliment l’any 2006 es va crear en el si de les Nacions Unides un organisme especial anomenat Consell de Drets Humans de les Nacions Unides. L’any 2009, el text de la declaració va ser traduït a 370 idiomes (la qual cosa va fer que rebés el Rècord Guinness al document traduït a més idiomes del món) i l’Assemblea va demanar a tots els països membres que publiquessin el text de la Declaració i disposessin que fos «distribuït, exposat, llegit i comentat a les escoles i altres establiments d’ensenyament, sense distinció fundada en la condició política dels països o dels territoris».  

4.1. Quin organisme promou la Declaració dels Drets Humans?

4.2. Per a què serveix la Declaració dels Drets Humans com a llei internacional?

4.3.En quants idiomes s’ha traduït?

5-L’any 1959 s’aprova la inclusió de 10 principis nous amb la finalitat de protegir la infantesa,la Declaració dels Drets de l’Infant. En grups de 4, consulteu la pàgina següent i trieu 4 principis. Elaboreu un mural amb dibuixos que il·lustrin els articles triats.

6-Feu una exposició oral del vostre mural.

7-Creieu que actualment aquests drets es respecten sempre? Poseu-ne exemples.

8-Heu trobat a faltar algun article? Entre tots, penseu com milloraríeu els drets dels infants.