COOPERACIÓ

Acció que es fa de forma conjunta i col·laborativa per aconseguir un objectiu que beneficia a tothom. Cooperem quan treballem de manera conjunta per resoldre un problema o millorar una situació. En la cooperació, l’èxit d’un depèn sempre de l’èxit dels altres. Es treballa unint esforços i s’aprofiten els diferents talents de les persones que formen el grup per avançar.

COOPERACIÓ

1. Títol de la unitat didàctica: Cooperació

2. Persones destinatàries: alumnes de cicle superior de primària i 1r cicle de l’ESO

3. Agrupaments: activitats individuals i en grups de 4 persones

4. Temporització: 4hores

5. Recursos: aula ordinària, paper, llapis, bolígraf ordinador, projector, pissarra, cartolines, llapis o retoladors de colors i pega

6. Objectius:

6.1. Assolir les competències bàsiques de:

-Cicle superior de primària de l’àmbit d’educació en valors i contribuir a l’assoliment dels continguts clau dels àmbits lingüístics, de medi i dels eixos transversals (digital, aprendre a aprendre, autonomia, iniciativa i emprenedoria)

-1r cicle de l’ESO,  en l’àmbit personal i social

6.2. Conscienciar de la necessitat de tenir projectes en comú que beneficien a tothom i volar-los com a mitjà transformador de la societat

-De l’àmbit de l’educació en valors a cicle superior de primària: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 i C8

-De l’àmbit personal i social, a 1r cicle de l’ESO: C1, C2, C3 i C4

Activitats de sensibilització i motivacióReflexió sobre la il·lustració (activitats 1, 2, 3, 7)
Activitats de conceptes i de continguts clauConsolidació dels conceptes i dels continguts clau (activitats3,4, 5, 6 i 7 )
De conclusions i propostes de canvi(Activitats3.c, 6 i 8)

Activitats per a l’alumnat:

1-Observa la imatge i fes-ne una descripció en veu alta. Feu una reflexió conjunta sobre les conseqüències de suprimir alguna de les persones que hi apareixen.

L’ésser humà és l’únic animal capaç de comunicar-se de forma molt complexa a través del llenguatge. De fet, des del punt de vista de la força física és ben poca cosa, no té la força d’un lleó, no pot volar… És a dir,l’ésser humà ha desenvolupat el llenguatge per tal que l’espècie sobrevisqui. El poder del llenguatge és enorme i és el que facilita que puguem fer totes les tasques en col·laboració.

a) Pensa en alguna activitat que facis, necessàriament, amb l’ajuda de moltes persones.

b) Dibuixa aquesta activitat.

c) Imagina’t, per un moment, que l’has de fer sol/a. Com la faries? Què et faltaria? Quines sensacions tindries?

El fet de relacionar-nos amb els altres no només té una finalitat de supervivència de l’espècie humana, sinó que també ens aporta confort i molta, molta felicitat. Segur que totes i tots teniu un record d’alguna activitat que hàgiu fet amb els vostres amics i amigues i que us ha fet sentir molt bé. Fer tasques amb altres persones ens ajuda també a conèixer-nos millor i a reconèixer totes les coses bones que tenim.

2- Activitat de grup(treballem la cohesió i el coneixement personal i col·lectiu)

Ara poseu el vostre nom en un paperet i doblegueu-lo. El posarem dins d’una bossa i cada alumne/a en triarà un a l’atzar. Aleshores, en un foli escriurem les habilitats que creieu que té la persona que us ha tocat. Se n’han d’escriure, com a mínim, tres. Cal que penseu en què us pot ajudar en les vostres tasques escolars i què us aporta com a persona.

3-Cada any, quan s’acosta el Nadal, veiem com les campanyes de solidaritat es concentren en un parell de setmanes, com si la solidaritat tingués calendari. I, certament, som un país molt solidari.

a) En grups de quatre, feu un llistat de totes les campanyes que es fan durant el mes de desembre al nostre territori, pot ser en el teu municipi o a Catalunya o en tots dos llocs. Cal que expliqueu quina finalitat tenen.

b) En grups, busqueu activitats o campanyes de solidaritat que no es facin per Nadal.

c) Ara penseu en la vostra escola i busqueu alguna cosa que necessiti la col·laboració de tots i totes per tal de millorar-la. Cal que feu una exposició i que proposeu una campanya per tal de col·laborar-hi. Podeu fer un reportatge explicant quin és el problema; pot ser de reciclatge, de respecte entre alumnes, decol·laboració en l’aprenentatge dels més petits, fer grups de classes de repàs, etc.

d)Una altra opció és fer el mateix amb el municipi.

4-Proposeu una iniciativa col·laborativa i proposeu-la al Consell Escolar per tal que es dugui a termeen tota l’escola i s’inclogui en el PEC (projecte educatiu de centre). Quan ja les tingueu, feu un concurs amb votacions.

5-Ara que ja sou unes expertes i experts en col·laboració, podríeu explicar aquesta frase del text: «En la cooperació l’èxit d’un depèn sempre de l’èxit dels altres».

6-Com relacionaries la imatge amb la seva definició.

7-El món dels castells i tot el que els envolta són un exemple molt clar de col·laboració. A través del següent enllaç intenta explicar com s’organitzen i treballen les colles castelleres.

Els castellers

 1. En català tenim una expressió quotidiana que prové del món casteller: «fem pinya». Podries explicar què significa?
 2. Inventa situacions comunicatives on faries servir aquesta expressió. Fes una vinyeta on utilitzis aquesta expressió.
 3. Sabríeu trobar alguna expressió similar en altres llengües? Pregunta-ho als teus companys/es.
 4. Busca informació sobre l’origen dels castellers. Si el teu municipi té colla castellera, pots informar-te’n de quin és el seu origen?
 5. Imagina’t que pertanys a una colla castellera. Per la teva alçada i pes, quina posició ocuparies per fer un 3 de 10 amb folre i manilles?
 6. Quantes persones es necessiten per a fer un 3 de 10 amb folre i manilles? Fes un dibuix i determina quantes persones necessitem en cadascuna de les posicions.
 7. Quin valor et sembla que és el més important per a fer un castell?

8-Projecte:crear un grup de cooperació social.

8.1. Busca què signifiquen les sigles ONG. Diccionari

8.2.Tal com ja has pogut comprovar, les persones ens necessitem les unes a les altres en tots els àmbits de la nostra vida. Per aquest motiu ens organitzem en grups i en equips de treball per tal d’arribar a un objectiu comú; la cooperació com a mitjà per millorar la vida de totes les persones.

-Encercla les organitzacions de cooperació que coneguis:

OXFAM, ACNUR, LA FEDE, Metges sense Fronteres, Creu Roja, Fundació Clínic, ISCOD, Sindicalistes Solidaris, Fundació Johan Cruyff, Associació Catalana per la Pau, UNICEF, Amnistia Internacional, EntrePobles, Federació d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí (ACAPS), Brigades Internacionals per la Pau, CIEMEN, Centre UNESCOde Catalunya, CEAR, CIDOB

Les sigles són la unió de les lletres de diferents paraules que les persones utilitzem per tal d’abreujar el nom sencer, per exemple: ESO, són les sigles d’educació secundària obligatòria o ONG, d’organització no governamental.

Els acrònims són paraules formades per lletres o fragments de paraules que si s’uneixen es poden pronunciar com si fossin una paraula ordinària, p.ex., UNESCO que prové de l’anglès United NationsEducational, Scientificand Cultural Organization

8.3.Cerca en aquesta web les entitats que hi ha a la teva comarca o municipi.

Mapa de la solidaritat de Catalunya

8.4.Ara que ja sabeu què és una ONG, us proposem que feu la vostra ONG.

8.4.1. Penseu en alguna necessitat del vostre entorn, del municipi, de l’escola, del barri, de la vostra família, etc.

 1. Feu una pluja d’idees.
 2. Discutiu quina és la necessitat més urgent i més important que heu de resoldre.
 3. De manera consensuada, trieu-ne una i redacteu els motius pels quals heu fet aquesta tria.
 4. Al mapa de la solidaritat de Catalunya, cerqueu ONG que treballin la necessitat triada.
 5. Ja podeu començar a crear la vostra pròpia ONG. Aspectes importants per crear una ONG els podeu trobar en aquesta pàgina web: Com crear una ONG
 6. Aspectes importants al’hora de crear una ONG:
 7. Cal definir el projecte, l’objectiu triat i la necessitat en la tasca en què voleucol·laborar, p.ex., erradicar l’ús de plàstics.
 8. S’han d’elaborar els estatuts (conjunt de normes per les quals es regirà l’organització i que tenen categoria de llei per a les persones integrants del grup). La informació que han de contenir els estatuts és:
 9. Nom de l’organització
 10. Localització de la seu
 11. Àmbits d’actuació, p.ex., el poble, la ciutat, la comarca, etc.
 12. Objectius
 13. Activitats: heu d’explicar què fareu i com ho fareu, p.ex., si voleu eliminar els plàstics de la platja, podeu organitzar una caminada per la platja per  recollir-los tots.
 14. Qui són les persones que fundaran l’organització: cal posar tots els noms i els DNI.
 15. Sistema de finançament: és important saber d’on traurem els diners per fer les activitats. Generalment els canals són els següents:
 16. Mitjançant una quota de soci
 17. Rebent donacions
 18. Amb les subvencions dels organismes públics.

8.4.2. Cal fer una redacció de l’acta fundacional. És un document que recull tota la informació anterior, a més d’establir qui seran els càrrecs de l’organització, quan es renovaran i quines funcions tindran.

Aquest llibre i tot el material relacionat ha estat creat gràcies a la iniciativa de Sindicalistes Solidaris i d’alguns ajuntaments. Busca a la web que hi ha a la contraportada del llibre quines entitats hi han col·laborat i quins projectes solidaris estan duent a terme.