BENESTAR

Situació d’una societat en què les persones i els grups que la formen tenen cobertes les necessitats bàsiques, com ara l’habitatge, l’alimentació, la salut o l’educació, de tal manera que gaudeixin de les màximes possibilitats de desenvolupament personal i no estiguin subjectes a cap mena de discriminació.

 1. Títol de la unitat didàctica: Benestar
 2. Persones destinatàries: alumnes de cicle superior de primària i 1r cicle de l’ESO
 3. Agrupaments: activitats individuals i en grups de 4 persones.
 4. Temporització: de 5a 8 hores
 5. Recursos: aula ordinària, ordinador, projector, pissarra, fulls i bolígrafs.
 6. Objectius:

6.1. Assolir les competències bàsiques de:

-Cicle superior de primària de l’àmbit d’educació en valors i contribuir a l’assoliment dels continguts clau dels àmbits lingüístics, de medi i dels eixos transversals (digital, aprendre a aprendre, autonomia, iniciativa i emprenedoria)

-1r cicle de l’ESO,  en l’àmbit personal i social

6.2. Aprendre a reconèixer les pròpies emocions i les dels altres.

6.3.Reconèixer i valorar els elements que configuren el benestar social i el personal.

-De l’àmbit de l’educació en valors a cicle superior de primària: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8

-De l’àmbit personal i social a 1r cicle de l’ESO: C1, C2, i C4

-De l’àmbit de cultura i valors a 1r cicle de l’ESO: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8 i C10

Activitats de sensibilització i motivacióReflexió sobre la il·lustració i audicions(activitats 1, 2, i 3)
Activitats de conceptes i continguts clauConsolidació dels conceptes i dels continguts clau(activitats 4, 5 i 6)
De conclusions i propostes de canvi(Activitat 6d)

Activitats per a l’alumnat:

1-Escolteu aquestes dues melodies:

 1. Música de relaxació
 2. Simfonia Núm.5 en do menor de Beethoven

1.1. Quina us sembla que descriuria millor la il·lustració? Per què?

2-Ludwig van Beethoven va ser un compositor alemany (1770-1827)que es va fer molt famós per la seva Oda a l’Alegria, obra escollida com a himne de la Unió Europea.Escolta-la i compara-la amb la seva Simfonia núm. 5.

 1. Oda a l’Alegria
 2. Simfonia núm.5 en do menor

2.1.Què et transmet l’Oda de l’alegria? I la Simfonia núm. 5? Quina de les dues expressa millor el sentiment de patiment i de desesperació?Investiga quin és el significat de cadascuna de les dues obres.

3-Ara et convidem a escoltar Les quatre estacions de Vivaldi. Creus que podria ser una música adequada per a acompanyar la il·lustració de la Namíbia Coronado? Per què?

4-Ara observa la il·lustració de Benestar, tanca els ulls i imaginaon deu ser aquesta noia. Encercla les paraules que millor descriguin què has sentit:

Neguit, plaer, tranquil·litat, gana, amor, odi, complaença, dolor, fred,  enveja, serenitat, satisfacció, por, ràbia.

5-Ara que ja saps què és el benestar personal, llegeix la seva definició i busca exemples de persones en situacions on tenir benestar personal sigui molt complicat.

6-Tal com deus haver deduït, el benestar personal sovint depèn de l’entorn. És a dir, el país, la geografia, la família, els conflictes polítics o les guerres, poden condicionar el benestar de les persones, per tant,  també existeix un benestar social que garanteix que les persones puguin tenir una vida digna. Aquest tipus de benestar és el que s’ha anomenat l’estat del benestar, que va néixer a Europa després de la II Guerra Mundial per tal de garantir uns ingressos mínims, una assistència sanitària en cas de malaltia, educació per a tothom i una pensió de jubilació. L’Estat, mitjançant els impostos, assegura que cap persona es quedi al marge d’aquests principis. Podríem afirmar que un dels principis fonamentals és el de la solidaritat i el de la justícia, que treballarem en la paraula justícia de l’Abecedari de la solidaritat.

6.1. Què és la solidaritat? Intenteu fer una definició entre totes i tots.

6.2.Al nostre país gaudim de beneficis socials com ara l’educació. Garantir que tothom pugui  anar a escola és una de les grans fites de la nostra societat, però tal com podràs comprovar a la paraula educació d’aquest Abecedari, no tots els infants en poden gaudir amb la mateixa seguretat que tu.

 1. Saps d’on treu els diners el teu centre per tal que puguis tenir professorat, aules, material escolar, etc.?
 2. Creus que la societat fa un esforç econòmic perquè puguis anar a l’escola?
 3. Aleshores, creus que si tota la societat paga impostos perquè tu estudiïs, creus que deus alguna cosa a la societat? A partir d’aquesta idea, feu un debat sobre si estudiar i aprofitar al màxim les classes és una decisió personal (“si vull estudio, i si no vull, no”) o és un deure social (“he d’estudiar perquè tothom està invertint diners en els meus estudis”).
 4. En grups de 4 persones, trobeu solucions per a aquelles persones que tenen menys recursos econòmics i que, per tant, tenen més dificultats per poder estudiar.